Polityka prywatności serwisu

Na tej stronie opisujemy sposoby zarządzania serwisem w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niego korzystają. Informacje te są przekazywane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”) i obowiązującymi przepisami krajowymi osobom wchodzącym w interakcję z usługami sieciowymi VIASAT GROUP, dostępnymi online z adresów stron internetowych spółek należących do grupy .

Informacje dotyczą strony internetowej i jej subdomen (np.: www.dominioprincipale.it/sottodominio), ale nie dotyczą innych zewnętrznych stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą dostępnych linków.

Informacja jest zgodna z Zaleceniem nr 2/2001, że europejskie organy ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie utworzonej na mocy art. 95/46/WE, przyjęty 17 maja 2001 r., w celu określenia pewnych minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności metod, terminów i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom, gdy łączyć się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

Administrator danych

Administratorem danych jest VIASAT GROUP SPA z siedzibą pod adresem Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO).

Kto przetwarza dane osobowe

Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest VIASAT GROUP SPA z siedzibą pod adresem Via Aosta, 23 – 10078 Venaria Reale (TO) , z którym można się skontaktować poprzez dane kontaktowe dostępne dla użytkowników.

Inspektor Ochrony Danych (IOD lub DPO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD/RPD), z którym można się skontaktować pod adresem: privacy@viasatgroup.com

Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane nawigacji

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej pozyskują podczas swojej normalnej pracy niektóre dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwiać identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślna, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony oraz sprawdzenia jej poprawności działania, a po przetworzeniu są usuwane. Dane mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę serwisu.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Fakultatywne, jednoznaczne i dobrowolne przesyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie, również poprzez wypełnienie określonych formularzy, wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawarte w wiadomości.

Dane osobowe podane dobrowolnie są zbierane i przetwarzane w następujących celach i na odpowiednich podstawach prawnych:

  • Przetwarzanie próśb o udzielenie informacji o świadczonych usługach i produktach/rozwiązaniach sprzedawanych bezpośrednio przez VIASAT GROUP SPA oraz przetwarzanie wszelkiego rodzaju zgłoszeń, również przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego | Podstawa prawna (art. 6 RODO): Konkretne żądanie osoby, której dane dotyczą
  • Zarządzanie e-rekrutacją i/lub innymi formami profesjonalnej współpracy | Podstawa prawna: Konkretne żądanie osoby, której dane dotyczą

Zbieranie i utrwalanie danych odbywać się będzie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz sposobami zgodnymi z tymi celami, w zakresie przetwarzania niezbędnego do funkcjonowania działalności gospodarczej. Dane te będą traktowane zgodnie z zasadą prawidłowości i w razie potrzeby odpowiednio aktualizowane, aby zawsze były aktualne, kompletne i nie wykraczały poza cele zbierania, a ich przechowywanie będzie funkcjonalne przez okres niezbędny do realizacji celu dla których zostały zebrane, a następnie przetworzone zgodnie z RODO 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno przy użyciu narzędzi papierowych, jak i elektronicznych, w każdym przypadku w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i ochronę maksymalnej poufności Osoby, której dane dotyczą. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieautoryzowanemu dostępowi, w pełnej zgodności z art. 32 RODO 2016/679 oraz obowiązujące przepisy krajowe.

Pliki cookie, wtyczki i usługi interakcji z platformami zewnętrznymi

Pełne informacje na temat wykorzystywania plików cookies oraz usług interakcji z platformami zewnętrznymi (np. portalami społecznościowymi) przez ten serwis dostępne są pod następującym linkiem: Polityka plików cookies serwisu

Charakter udostępniania danych

Oprócz tego, co jest określone dla danych nawigacyjnych, podanie danych użytkownika jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wykonania żądanych usług. Niepodanie danych może uniemożliwić VIASAT GROUP SPA wykonanie żądanych usług.

Jeżeli użytkownik chce uniknąć przetwarzania jego danych przez administratora danych, proszony jest o niezgłaszanie żądań lub przynajmniej o podanie jak najmniejszej ilości danych osobowych.

Komunikacja danych

Bez uszczerbku dla komunikacji i ujawnień przeprowadzanych zgodnie z obowiązkami prawnymi, wszystkie gromadzone i przetwarzane dane mogą być udostępniane

  • Podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania działań przedumownych podjętych na jej żądanie, a także ogólnie do realizacji celów wymienionych w niniejszym zawiadomieniu;
  • Podmioty, które wykonują przetwarzanie w imieniu Administratora danych jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 28 RODO, takie jak wyłącznie przykładowo i bez ograniczeń: podmioty świadczące usługi zarządzania systemem informatycznym i sieciami telekomunikacyjnymi (w tym e- Poczta). Pełna i aktualna lista Podmiotów przetwarzających jest dostępna dla uprawnionych na proste żądanie w siedzibie Administratora
  • Podmioty upoważnione do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów i/lub którym dane muszą zostać przekazane zgodnie z obowiązkami prawnymi.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników przypisanych do właściwych biur Administratora, wyraźnie upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie art. 29 RODO 2016/679 oraz obowiązujące przepisy krajowe.

Transfery danych za granicę

Dane osobowe nie są przekazywane poza Wspólnotę Europejską.

W przypadku zaistnienia konieczności jakiegoś rodzaju przeniesienia, zostanie ono dokonane wyłącznie w celu realizacji celów określonych w niniejszym ogłoszeniu informacyjnym, tj. z przyczyn ściśle technicznych, związanych ze strukturą Systemu Informatycznego Spółki i/lub zastosowaniem i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które Administrator uzna za stosowne (art. 32 RODO) i wyłącznie zgodnie z art. 44 i nast. RODO, tj.: w przypadku decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) i/lub odpowiednich zabezpieczeń, zawsze pod warunkiem, że osoby, których dane dotyczą, mają egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej (art. 46 i 47 RODO) lub pod warunkiem, że od czasu do czasu , jeden ze szczególnych wyjątków określonych w art. 49 RODO ma zastosowanie.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce. W szczególności przekazane dane będą przechowywane w naszych archiwach według następujących parametrów:
 
  • Dane podane dobrowolnie przez użytkownika: do czasu realizacji usługi lub zgodnie z terminami określonymi przepisami prawa.
W związku z określonymi ustawowymi terminami przedawnienia dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mogą podlegać dłuższym okresom przechowywania.
 
Cyklicznie przeprowadzane są kontrole dezaktualizacji przechowywanych danych w stosunku do celów, dla których zostały zebrane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania, w przewidzianych przypadkach, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przenoszenia w ustrukturyzowanym formacie (art. 15 i nast. RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: info@viasatonline.it Osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem: privacy@viasatgroup.com

Prawo sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 RODO (patrz też rozdział „Charakter przekazania danych”).

Prawo do złożenia reklamacji

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych zgodnie z art. 77 RODO lub do podjęcia kroków prawnych (art. 79 RODO).

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.